ธอส. คว้าอันดับ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2561  ด้วยคะแนน 99.55 จาก ป.ป.ช. 

0
1234

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้คะแนน 99.55 สูงสุดอันดับ 1 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน ถือเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ ธอส. ได้รับคะแนนสูงที่สุด  

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ   ที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 426 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด อันดับ 1 ที่ 99.55 คะแนน และถือเป็นการได้คะแนนสูงสุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลจากคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการสื่อสารถ่ายทอดอย่างทั่วถึง นำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผล สำหรับในปีนี้ธนาคารสามารถยกระดับคะแนนได้สูงขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 97.97 ซึ่งเกิดจากการมีทีมเวิร์คที่ดี มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หน่วยงานกำกับ จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร อีกทั้งยังนำหลัก 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย สามารถส่งมอบบริการให้กับลูกค้าอย่างพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ธอส.ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่เริ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป   

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมในการดำเนินงานของธนาคารให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอันนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้สูงขึ้น

สำหรับการประเมินครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติ อาทิ การบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระบบงาน การเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการที่มีมาตรฐานความเป็นธรรม และวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ซึ่งได้กำหนดกรอบการประเมินออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือสำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังกล่าว