ธอส.คว้ารางวัล ITA Awards ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินสูงสุด เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันด้วย 99.06 คะแนน จาก 8,299 หน่วยงาน    

0
237

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด จาก 8,299 หน่วยงาน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ธนาคารได้คะแนนประเมิน ITA อันดับ 1 ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน เป็นผลมาจาก 6 Key Success Factors ประกอบด้วย 1.Leadership : ผู้บริหารกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล 2.Employee Awareness & Engagement : สร้างการรับรู้ให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงาน มีความรักความผูกพันต่อองค์กร 2.Digitized Communication : สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบด้วยรูปแบบดิจิทัล 4.Paticipation : พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5.Technology : พนักงานปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และ 6.Learning : เรียนรู้จากผลประเมินปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562