ธนาคารเกียรตินาคินรับรางวัล ‘บริษัทนำร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’

0
626

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  โดย ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ และ นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เข้ารับรางวัลเกียรติคุณบริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินระยะที่ 2

     

ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็น 1 ใน 18 องค์กรนำร่องและเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ภายใต้ โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี 2561 โดยภาคีร่วม 6 องค์กรหลักที่มีความสําคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างวินัยการเงินให้เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานบริษัทขององค์กรภาคีผู้บุกเบิก เพื่อนำไปสู่การขยายผลสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง