ธนาคารกรุงไทยร่วมสานฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านถ้วนทั่ว

0
1338

การเคหะแห่งชาติ จับมือ ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ให้วงเงินสินเชื่อพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามวงเงินกู้และการทำประกันคุ้มครองความเสี่ยง โดยต่ำสุดเพียงร้อยละ 2 ต่อปีในปีแรก และลูกค้ายังสามารถเลือกผ่อนชำระแสนละ 500 บาทต่อเดือนในปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ทำประกัน อีกทั้งยังยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มี 3 รูปแบบให้เลือก ดังนี้ แบบทำประกัน MRTA เต็มจำนวนกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกัน GLTSP เต็มวงเงินกู้ระยะทำประกัน 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยปีแรก  2% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)  ลบ 1.75% ต่อปี  ปีที่ 3 MRR ลบ 1.80% ต่อปี และปีต่อๆ ไป  MRR ลบ 1% ต่อปี แบบทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำประกัน MRTA/GLTSP  ร้อยละ 70 ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยปีแรก  2% ต่อปี  ปีที่ 2  MRR  ลบ 1.50%  ต่อปี ปีที่  3  MRR  ลบ 1.80% ต่อปี และปีต่อๆ ไป  MRR  ลบ 1 % ต่อปี และแบบไม่ทำประกัน  อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี ปีที่ 2 MRR  ลบ 1.50%  ต่อปี  ปีที่ 3 MRR  ลบ 1.50% ต่อปี  และปีต่อๆ ไป  MRR  ลบ 1% ต่อปี

วงเงินกู้ต่ำกว่า 1 ล้านบาท มี 3 รูปแบบให้เลือกเช่นกัน ได้แก่ แบบทำประกัน MRTA เต็มจำนวนกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกัน GLTSP เต็มวงเงินกู้ระยะทำประกัน 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2% ต่อปี  ปีที่ 2 อัตรา MRR ลบ 1.50% ต่อปี ปีที่ 3  MRR ลบ 1.50% ต่อปี และปีต่อๆ ไป  MRR  ลบ 1% ต่อปี  แบบทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำประกัน MRTA/GLTSP ร้อยละ 70 ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก  2% ต่อปี  ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR  ลบ 1.25% ต่อปี ปีที่ 3  MRR  ลบ 1.50% ต่อปี และปีต่อๆ ไป MRR  ลบ 1 % ต่อปี และแบบไม่ทำประกัน
อัตราดอกเบี้ยปีแรก  3.50% ต่อปี  ปีที่ 2  MRR  ลบ 1.50% ต่อปี  ปีที่ 3 MRR   ลบ 1.50% ต่อปี และปีต่อๆ ไป  MRR  ลบ 1%  ต่อปี

  • MRTA หรือ Mortgage Reducing Term Assurance คือ ประกันชีวิตคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ หากผู้กู้ซื้อ
    เกิดเหตุแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทที่รับทำประกันจะผ่อนชำระแทนจนกว่าจะครบสัญญาการกู้
  • GLT SP หรือ Group Level Term คือ ประกันคุ้มครองหนี้ หากผู้กู้เสียชีวิตในช่วงความคุ้มครอง บริษัทที่รับทำประกันจะชำระแทนส่วนที่เหลือ และจะคืนเงินส่วนต่างจากความคุ้มครองให้กับทายาท