ธนาคารกรุงเทพ รับ 3 รางวัลยกย่ององค์กรยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัล ‘ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ (Best Bond Award 2019)

0
1279

นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล องค์กรยอดเยี่ยมในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตยั่งยืน ในงานประกาศรางวัล ‘ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562’ (Best Bond Award 2019) จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากขวา) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) โดยในปีนี้ธนาคารได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รางวัล Best Primary Market Contributor จากกระทรวงการคลัง (MOF Awards) ในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด รางวัล Best Outright Primary Dealer จากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Award) ในฐานะสถาบันการเงินคู่ค้าตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ที่มีบทบาทโดดเด่นสนับสนุนนโยบายด้านการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย และ รางวัล Best Bond Dealer จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Award) ในฐานะสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถให้บริการคู่ค้าในตลาดรองได้อย่างยอดเยี่ยม นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของธนาคาร ที่มีความโดดเด่นและได้รับความเชื่อถือด้านธุรกรรมตราสารหนี้มาอย่างต่อเนื่อง