ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯช่วยสังคมต่อเนื่อง  9 ปี 

0
615

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้มอบ“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมครั้งที่ 9 ประจำปี 2561”ให้แก่ วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษารวมถึงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44 หน่วยงานเป็นเงินประมาณ46ล้านบาท

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”เป็นทุนส่วนตัวของนายทองมา ที่ต้องการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มมอบทุนนี้  ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 9และยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

จากซ้ายไปขวา

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชัยพรภู่ประเสริฐรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
  3. พลโทนายแพทย์ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียมฯ
  4. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลยาโณ)ประธานมูลนิธิสวนแก้ว
  5. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
  6. พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
  7. นาวาอากาศเอกเพชร เกษตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล