ทีเอ็มบี ร่วมกับ บก.ปปป. ลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล และการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตทางการเงินการธนาคารเป็นธนาคารแรก

0
1248

TMB - ปปป.B (1)

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตทางการเงินการธนาคารเป็นธนาคารแรก  เพื่อป้องกันเหตุแห่งการทุจริตและการกระทำผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

TMB-ปปป.A

นางสาว สุปรียา  พิพัฒน์มโนมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กล่าวว่า “ทั้งทาง บก. ปปป. และทีเอ็มบี ต่างเห็นความสำคัญในการมีมาตรการและดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบ และมีนโยบายรวมทั้งเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างแน่วแน่ ที่จะป้องกันปราบปรามการกระทำทุจริตให้หมดไปจากระบบการเงินการธนาคาร รวมทั้งสกัดกั้นความเสียหายจากการทุจริต ไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร, ลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การได้เริ่มต้นความร่วมมือกันด้านการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบได้ดีขึ้น”

พลตำรวจตรี กมล  เหรียญราชา ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กล่าวว่า “ทางปปป. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตาม ป.วิ อาญา และตามกฎหมายอื่นๆ อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ซึ่งมีที่มาจากการทุจริตของ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือจากการทุจริตในวงราชการ และความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดยแนวทางการปฏิบัติงานจะใช้การค้นหา สืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินและการฟอกเงินของกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตที่ตรวจพบ บางกรณีการทุจริตมีพฤติการณ์เป็นขบวนการ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันสลับซับซ้อน มีข้อมูลเส้นทางการเงินไปหลายสถาบันการเงิน และมีมูลค่าความเสียหายสูง ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นไปในรูปแบบการปฏิบัติการร่วมกันในการค้นหา รวบรวมข้อมูล สืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่กระทำการทุจริตหรือกระทำความผิดอาญาต่อไป บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคู่ตกลงทั้งสองฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน โดยทาง บก. ปปป. จะขยายความร่วมมือนี้ไปยังธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นๆด้วย