ทีเอ็มบีธนชาต เตรียมขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและออกวอร์แรนท์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 12 เม.ย. 65 นี้

0
1278

                                                                       ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุ้น และขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร หรือ วอร์แรนท์ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD และ XW ในวันที่ 21 เมษายน 2565 นี้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลและวอร์แรนท์ต่อไป

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน โดยได้ยกเลิกการกำหนดเพดานการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ให้จ่ายเกินอัตราการจ่ายในอดีต เนื่องจากประเมินแล้วว่าระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรองและสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง เพียงพอต่อการรองรับความไม่แน่นอนในระยะถัดไป ทางธนาคารจึงได้เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นจาก 34% ในปีก่อนหน้า มาจ่ายที่อัตรา 47% จากกำไรสุทธิปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะ หรือ 35% จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม มูลค่าเงินปันผลรวม 3,672 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผล 0.038 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนี้ ทางธนาคารได้เตรียมขออนุมัติการออกวอร์แรนท์อายุ 3 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย หรือไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญต่อ 1 วอร์แรนท์ ซึ่งวอร์แรนท์ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในราคาใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อหุ้น 

สำหรับการออกวอร์แรนท์ในครั้งนี้ ธนาคารมองว่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และส่งผลดีต่อทั้งผู้ถือหุ้นและธนาคาร ขณะที่การกำหนดราคาใช้สิทธิก็มีความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการตัดสินใจลงทุน โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่เน้นการลงทุนระยะยาวและต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ก็สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ด้วยราคาที่กำหนดไว้แน่นอนแล้ว ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีความยืดหยุ่นเพราะสามารถตัดสินใจใช้สิทธิได้ทุก ๆ สิ้นไตรมาสตลอดอายุวอร์แรนท์ 3 ปี และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เน้นสภาพคล่อง วอร์แรนท์ก็เป็นตราสารทางการเงินที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้

สำหรับธนาคารนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันเรามีฐานเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 19.3% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 11.0% การออกวอร์แรนท์ในครั้งนี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อการเพิ่มทุนในระยะสั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนระยะยาวด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มตัวเลือกให้ธนาคารสามารถปรับใช้ได้ตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้การจัดหาเงินทุนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 

ภายใต้แผนดังกล่าว เราจึงเป็นธนาคารที่เปิดกว้างและเป็นธนาคารที่บุกเบิกการใช้ตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการออกวอร์แรนท์ในครั้งนี้ หรือการเพิ่มทุนโดยการออก TSR ซึ่งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนหรือสามารถเปลี่ยนโอนสิทธิ์ได้ การออกตราสารหนี้ AT1 เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับเงินกองทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการออกตราสารแบบเดิม ๆ และการออกกรีนบอนด์ หรือ หุ้นกู้สีเขียว เพื่อนำเงินทุนไปใช้สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนใน Climate- smart Projects ถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ออกตราสารเพื่อความยั่งยืน 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการออกวอร์แรนท์ การใช้สิทธิ์ และการติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกวอร์แรนท์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ธนาคาร หรือหากมีข้อสอบถามในระหว่างนี้ สามารถ โทร.1428

#ทีเอ็มบีและธนชาตเปลี่ยนเป็นทีทีบี

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#TMBThanachart #ttb #MakeREALChange

                                                                            TMBThanachart Bank to seek approval for dividend payment and the issuance of warrants to existing shareholders in its AGM on 12 April 2022.  

TMBThanachart Bank Public Company Limited or TMBThanachart notified the Stock Exchange of Thailand that its Board of Directors’ Meeting resolved to propose to shareholders for the approval of the dividend payment from 2021 operational performance at the rate of 0.038 baht per share and the issuance of warrants to be allocated to existing shareholders at no cost in 2022 Annual General Meeting (AGM) on 12 April 2022. The XD and XW dates are on 21 April 2022 to determine the right to receive dividend and warrants.  

Mr. Piti Tantakasem, CEO of TMBThanachart, revealed that “The Bank of Thailand (BoT) has relaxed dividend payment policy for financial institutions. Previously, dividend paid from net profit (bank-only basis) was limited, not exceeding the past payout rate. Now it was lifted as the BoT deemed that commercial bank system has strong level of provision and capital to withstand uncertainties ahead. The Bank therefore will propose for shareholders’ approval to increase dividend payout ratio from 34% in the previous year to 47% of 2021 net profit on bank-only basis which is equivalent to a payout ratio of 35% of net profit on consolidated basis. In total, dividend payment would be 3,672 million baht or a dividend per share of 0.038 baht. 

In addition, the Bank will seek approval for the issuance of 3-year warrants to be allocated to existing shareholders at no cost. The number of issuing is up to 966,228,745 units or up to 1% of the paid-up shares of the Bank. The allocation ratio is 100 existing ordinary shares for 1 unit of warrant and the exercise ratio is 1 unit of warrant for a right to purchase 1 ordinary share at the exercise price of 0.95 baht.

Regarding the issuance of warrants, we believe it will help increase shareholders’ returns and it is beneficial to both shareholders and the Bank. The exercise price is also appropriated and in the interest of shareholders’ value, especially in the aspect of creating investment choices and flexibility when making investment decision. For those who focus on long-term value and would like to maintain their shareholding proportions, they can exercise their warrants to purchase ordinary shares at the exercise price. Investment timeline is also flexible, shareholders can make decision to exercise their rights every quarter during 3 years of warrant term. Besides, for shareholders who would like to increase liquidity, warrant is a financial instrument that can be traded in the secondary market. 

For the Bank, capital raising is not a key objective of this issuance as we currently have a solid level of capital position, indicating by CAR ratio which is at 19.3% compared to BOT’s minimum requirement of 11.0%. The issuance is indeed as part of our long-term funding plan as we have always explored various types of financial instruments to have more funding options to be used and adaptable to economic cycle and to optimize funding efficiency for future projects. 

As a result of such a funding plan, we have been innovative and the first bank in using new financial instruments during the past few years. On top of the latest initiative of issuing warrants, we were the first to issue TSR (Transferable Subscription Rights), providing options to shareholders either to exercise or transfer their rights. We were the first to issue debt instrument, AT1, to strengthen capitals at lower funding costs compared to traditional capital raising tools. We also issued bonds to finance climate-smart projects exclusively, being the first Thai bank to issue green bond in the country. 

For more information of the issuance, the exercise of warrants and contact details of appointed broker, the Bank will disclose to public after the AGM approval in April on the SET website and Bank’s website. Meanwhile, investors can contact our call center 1428.”

#ทีเอ็มบีและธนชาตเปลี่ยนเป็นทีทีบี

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#TMBThanachart #ttb #MakeREALChange