ทริส จับมือ 3 พันธมิตร จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN)

0
917

ทริส จับมือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(OKMD)สถาบันคลังสมองของชาติ(KNIT)และสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(IKI-SEA)จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย

ทริสคอร์ปอเรชั่น จับมือ 3 พันธมิตรสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันคลังสมองของชาติและสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (Thailand Knowledge Management Network : TKMN)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการความรู้ยกระดับความคิดและนวัตกรรมให้กับองค์กรของไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ของประเทศต่อไป

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัย พัฒน์กรรมการผู้จัดการทริสคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนต้องวางระบบและกำหนดแนวทางในการรองรับการจัดการความรู้เพื่อแบ่งปัน ยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไปจนถึงของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยวันนี้ (22 พ.ย.2561) เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทยที่ 4 องค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดตั้งขึ้นนั้น จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับองค์กรให้สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์กรและประเทศไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปัน ยกระดับ และพัฒนาความสามารถด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และความยั่งยืนของประเทศ

รศ.ดร.พีรเดชทองอำไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติหรือ KNIT เปิดเผยว่า ความร่วมมือกันของ 4 องค์กรซึ่งถือเป็นกลุ่มสมาชิกหลักมีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ทิศทางและวัตถุประสงค์โครงสร้างและหน้าที่รวมทั้งรูปแบบการดำเนินการของเครือข่ายรวมไปถึงการขยายฐานสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรเครือข่ายและสมาชิกซึ่งทาง KNIT มีความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

Dr. Vincent Ribiere กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ IKI-SEA เปิดเผยว่าทั้ง 4 องค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้กระบวนการของการจัดการความรู้โดย IKI-SEA จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการความรู้นานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองพัฒนาสร้างความเข็มแข็งในการจัดการความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรและประเทศไทย