“ดร.สุภัตรา แปงการิยา” ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด รับรางวัล “นักบริหารดีเด่น” ประจำปี 2562

0
1475

ท่าน ดร.สุภัตรา แปงการิยา ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด รับรางวัล “นักบริหารดีเด่น” ประจำปี 2562 จากท่านพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม2562 ที่ผ่านมาโดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนผู้ที่ประกอบคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประชาชน อีกทั้งสนับสนุน งานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ส่งเสริมคนดีและทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาทำความดีเพื่อประเทศชาติ

โดยรางวัล ‘นักบริหารดีเด่น’ ได้คัดเลือกจากผู้บริหารที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ และสามารถสร้างกลยุทธ์ทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหาร รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการยอมรับในทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ท่าน ‘ดร.สุภัตรา แปงการิยา’ ประธานบริหาร บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นับเป็นผู้ที่สร้างโอกาส และเห็นคุณค่าในการพัฒนาบุคลากร องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนสามารถนำพาองค์กรก้าวหน้า และพัฒนาสู่ทิศทางที่ดีงามอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

จากรางวัลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารของท่าน ต้นแบบนักบริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะท่านได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ ที่กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดีรวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากส่งมอบความสุขด้านสุขภาพ และพร้อมนำพานักธุรกิจทุกท่านให้เติบโตและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จไปพร้อมกัน