ซัคเซสมอร์ รุกโมเดลพัฒนาระบบความคิดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พลิกกลยุทธ์ “2019 Leading The Sustainable Success Way”

0
1455

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการประจำปี 2561 พร้อมรุกตลาดธุรกิจเครือข่ายปี 2562 เปิดโมเดลพัฒนาระบบความคิดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ “2019 Leading The Sustainable Success Way”

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายในประเทศ 1,398 ล้านบาท  ซึ่งยอดขายในประเทศใกล้เคียงกับปี 2560 ส่วนยอดขายของตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศลดลงประมาณ 22% จากปัญหาเรื่องการทำธุรกิจเครือข่ายในประเทศเมียนมา แต่เชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างดำเนินการ ร่างกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศเมียนมาในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะเติบโตเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้คนทั่ว AEC ต่อไป

ซัคเซสมอร์มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงผ่านการกำกับดูแลในการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนธุรกิจให้มีความมั่นคงมากขึ้น อาทิ ระบบพัฒนาคนให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้น การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพสูงและราคายุติธรรม ซึ่งในปี 2562 นี้ ซัคเซสมอร์ ได้พัฒนาสินค้านวัตกรรม มีคุณภาพสูงขึ้นมาเป็นสินค้าเรือธง ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ซัคเซสมอร์ยังมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจไปที่ประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม กำลังจะขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ใช้วิธีทางการตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในการขับเคลื่อนการเติบโต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันได้

สำหรับบทบาททางสังคม ซัคเซสมอร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม เพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านโครงการ CSV ซึ่งมีการจัดโครงการในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปแล้ว 10 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามชนบท ด้วยการรวมพลังกับนักธุรกิจและพนักงานในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ บริการตรวจรักษาผู้ป่วย บริการถอนฟัน ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกล บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง บริการวัดสายตาและส่งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ บริการตัดผมให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเช่น ผ้าห่ม อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงบริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล นอกจากนี้ยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราอีกด้วย

ด้าน นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์เพื่อเป็นผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน ผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก ภายใต้แนวคิด “2019 Leading The Sustainable Success Way” ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้คน เปลี่ยนแปลงชีวิต ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

  • Create a Sustainable Success Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
  • Create Achieving Breakthrough Processes สร้างระบบขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนที่คาดหวังผลได้
  • Intensive People Development พัฒนายกระดับบุคลากรอย่างเข้มข้น
  • Fit for Growth การเติบโตอย่างเข้มแข็งจากทุก ๆ ส่วน
  • More Innovative Products & Customer Segment Management เพิ่มสินค้านวัตกรรมและการบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการยกระดับคุณค่าไปสู่แนวคิด Success University มหาวิทยาลัยแห่งความสำเร็จ แรงบันดาลใจจากการศึกษาข้อมูลสถิติคุณภาพชีวิตของคนหลังเกษียณอายุ พบว่า 95%       ของคนหลังวัยเกษียณ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ นั่นหมายถึงระบบการศึกษาที่มีอยู่ รวมทั้งความคิด ทางเลือก วิธีการทำงานและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคน คือต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ชีวิตคนไทยและคน AEC ไม่ต้องย่ำอยู่บนร่องรอยเดิม ๆ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะเพิ่มคุณค่าใหม่นี้ให้กับสังคม โดยออกแบบระบบการเรียนรู้และหลักสูตรการพัฒนาคน จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในช่วงวัยทำงานและวัยเกษียณ

Success University เป็นชื่อเรียกของระบบงานสร้างคน อยู่ภายใต้ฝ่ายงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของบริษัท โดยมี CEO เป็นผู้กำกับดูแล มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลกในทุก ๆ มิติที่ต้องเติมเต็ม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรชุดความคิดและภาวะผู้นำ (Mindsets & Leadership) มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความคิดที่ถูกต้อง ตั้งแต่การคิดถึงภาพวิสัยทัศน์ การหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต การตั้งเป้าหมาย การคิดเกี่ยวกับการเติบโต คิดเกี่ยวกับทางออกในการแก้ปัญหาและการคิดเพื่อสร้างพลังให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการยกระดับภาวะผู้นำของคนแต่ละคน เริ่มตั้งแต่ความสามารถในการนำตนเอง การนำผู้อื่นอย่างได้ใจ เพื่อให้มีความสามารถในการดึงศักยภาพของคนที่เกี่ยวข้องออกมาสร้างผลลัพธ์ได้มากยิ่ง ๆ ขึ้น

2.หลักสูตรความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน บริหารคน บริหารการเงินและการบริหารชีวิตให้มีประสิทธิผล (Fundamental for Sustainability Success) ซึ่งมีตั้งแต่วิชาการบริหารองค์กร บริหารทีม       การบริหารเวลา การบริหารความสัมพันธ์ต่อผู้คน การสื่อสารในทุก ๆ รูปแบบ การพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ การพัฒนาตนขึ้นมาเป็นโค้ช และการบริหารการเงิน

3.หลักสูตรด้านชุดทักษะ (Skill Sets) มุ่งเน้นไปทางด้านทักษะการนำเสนอ การขาย การแก้ปัญหาเฉพาะ การตั้งคำถาม การประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการออกแบบแนวทางแก้ไข การใช้ระบบเพื่อผ่อนแรง และการติดตามงานรายวัน รายสัปดาห์และการวางแผนงานรายเดือน

อีกทั้งนำพาองค์กรด้วยหลักการผสมผสาน Insight Out และ Outsight In โดย Insight Out หมายถึงการที่เรายึดมั่นในความเป็นแก่นแท้ DNA ของซัคเซสมอร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการอยู่เพื่อ “พันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน” เป็นการบ่งชี้ถึงการเน้นในคุณค่าและค่านิยมภายในที่เราเป็นอยู่ คือค่านิยมของการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า การมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี และการแบ่งปันคืนสู่สังคม ซึ่งจะผสมผสานกับการเปิดใจรับฟัง เปิดใจเรียนรู้ตลาดภายนอก เพื่อใช้ Outsight In ในการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ตลาดภายนอก เพื่อให้เรามีความรู้ ความเข้าใจที่มากพอและทันเวลา เพื่อที่เราจะปรับเปลี่ยนข้อเสนอเชิงคุณค่าที่เป็น Insight ของเราให้มีรูปแบบที่เข้ากันกับการเปลี่ยนแปลงได้ จึงจะทำให้เราสามารถเป็นผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป