ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ (Young Non-Life Insurer Camp #7)

0
954

     

     

     

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7(Young Non-Life Insurer Camp # VII) จัดโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันภัย พร้อมแนะแนวโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้กับนิสิต นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 49 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัย Regent’s University of London มาเข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกันเช่น การเสวนาการบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจประกันภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย ณ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้