คลัง จับมือ ออมสิน หนุนปลูกฝัง Mindsets ครูมัธยมและอาชีวศึกษา

0
1039

     

     

นางปริศนา พลอยน้อย คลังเขต 4 ร่วมกับ นางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ธนาคารออมสิน เปิดอบรมโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 โดยมี ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผอ.หลักสูตรผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายณัฏฐวุฒิ  ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ      นายศรชัย จันโทวงษ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์  โฮเทล จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน โดยมอบหมายให้ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อปลูกฝัง“มายเซ็ต” (Mindsets) การประกอบการให้ครูในสถานศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษา อันจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้าง Startup Club ในสถาบันการศึกษา ให้สำเร็จต่อไป