ครม.ไฟเขียวบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกรมประชาสัมพันธ์

0
534

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ 192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ จึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาได้มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่จัดสร้างโครงการ โดยให้การเคหะแห่งชาติเสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาทประกอบด้วย

– บ้านพักข้าราชการงานส่วนกลางกรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ จำนวน 1 โครงการ รวม 34หน่วย
– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จำนวน 1 โครงการ
รวม 72 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ รวม 12 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ รวม 24 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ รวม 10 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษจำนวน 1 โครงการ รวม 10 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง จำนวน 1 โครงการ รวม 5 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการ โครงการบ้านสานฝันปันน้ำใจ จ.สงขลา จำนวน 1 โครงการ รวม 16 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง จำนวน 1 โครงการ รวม 7 หน่วย

– บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก จำนวน 1 โครงการ รวม 2 หน่วย

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า จะทำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 192 ครัวเรือน ประมาณ 800 คน มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ใกล้สถานที่ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและครอบครัว ก่อให้เกิดสวัสดิการและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศที่มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่