คปภ. เตรียมการใช้ระบบประกันภัยเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

0
444

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงหน้าฝนปีนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และบางพื้นที่อาจถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำมากจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นระยะๆ โดยอาจส่งผลกระทบต่อพืชสวน ไร่ นาข้าว และทรัพย์สินของประชาชน สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ ดังนั้น จึงได้สั่งการไปยัง สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในปีนี้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายของเกษตรกรชาวนาผู้ทำประกันภัย ข้าวนาปี ขอให้ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย และเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พร้อมรายงานความเสียหายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ได้มีหนังสือถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทยให้แจ้ง บริษัทประกัน  วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาความเสียหายได้ทันท่วงที โดยให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้  โดยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยขอให้บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เร่งรัดตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรชาวนาผู้ทำประกันภัยข้าวนาปี รวมทั้งขอให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กำชับให้บริษัท ประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต สรุปรายงานความเสียหายและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์ภัยธรรมชาตินำส่งข้อมูลให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เพื่อดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรมต่อไป

“ผมขอย้ำว่า สำนักงาน คปภ. จะใช้สรรพกำลังและเครือข่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้อย่างเต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา”ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012