คปภ. สุ่มตรวจตาม “กติกาใหม่-แนวปฏิบัติในการให้บริการนอกสถานที่” • พร้อมสั่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 เพิ่มองค์ความรู้ผ่านชมรม“ธนาคาร-ตัวแทนประกันชีวิต-วินาศภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเร่งด่วน

0
330

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(เลขาธิการคปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคปภ. ยังคงเข้มงวดในการจัดทีมออกตรวจการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายของพนักงานธนาคารและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย โดยล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคปภ. ได้ลงพื้นที่ออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัยรวมทั้งประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตและธนาคาร .. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร .. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันนั้นสำนักงานคปภ. ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติตามประกาศฯ โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับธนาคารในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ไว้ด้วยอนึ่งประกาศคปภ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งรวมถึงธนาคารจากการตรวจติดตามดังกล่าวพบว่าในภาพรวมหลายธนาคารได้มีการปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่การขายและมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจนมีการปิดแสดงข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบมีการจัดทำแบบฟอร์มเช็คลิสต์ขั้นตอนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยฯลฯ แต่ยังพบว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกประกาศ คปภ. 2 ฉบับ ข้างต้นแล้วดังนั้นจึงเกรงว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์อาจมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สอดคล้องต่อประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งรวมการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ของธนาคารอีกด้วย

ดังนั้น เลขาธิการคปภ. จึงสั่งการให้สำนักงานคปภ. ภาค1 (เชียงใหม่) และสำนักงานคปภ. จังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคปภ. ทั้ง 2 ฉบับรวมไปถึงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ผ่านทางชมรมตัวแทนประกันชีวิตและชมรมประกันภัยวินาศภัยตลอดจนชมรมธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เป็นไปตามกติกาฉบับใหม่ที่สำนักงานคปภ. ได้กำหนดไว้

เลขาธิการคปภ. กล่าวด้วยว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่มีคุณภาพประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัยเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186