คคบ.มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจบริการเสริมความงามธุรกิจนำเที่ยว รถยนต์จำนวน ๑๓ เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน ๙ เรื่อง(บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) 

0
1192

วันพฤหัสบดีที่ ๒สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่๓/๒๕๖๑ ณห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ รายงานผลการดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม๒๕๖๑) จำนวน ๑๑๓ คดี มูลค่าการเปรียบเทียบปรับนวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๕,๐๐๐ (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) โดยมีประเด็นการดำเนินคดีตามฐานความผิด ๔ ประเภท คือ ๑.ฝ่าฝืนการโฆษณาไม่เป็นธรรม ๗๔ ราย ๒. ฝ่าฝืนการจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง ๗ ราย ๓.ฝ่าฝืนฐานออกหลักฐานการรับเงินและจัดทำสัญญาไม่ถูกต้อง ๖ ราย และ ๔.ฐานขัดหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒๖ ราย นอกจากนี้ยังมีเรื่องการดำเนินคดีแพ่งแทนสายการบินสไปซ์เจ็ทในประเทศไทยบริษัทคิวอีทัวร์ จำกัด ในฐานะผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสายการบินสไปซ์เจ็ทและบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวดไฟลท์ซอร์วิส จำกัดโดยให้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินคดีต่อไป การรายงานคดีปกครองกรณีผู้บริโภคฟ้องว่าไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งทำทองรูปพรรณ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่ากรอบพระที่สั่งทำมีปริมาณความบริสุทธิ์ของทองไม่เป็นไปตามที่ตกลง และจะต้องติดฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฯของ สคบ. ด้วย แต่เนื่องจากสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าสั่งทำเฉพาะไม่ได้วางขายทั่วไปจึงไม่อยู่ในข้อบังคับที่ต้องติดฉลาก ซึ่งผู้ร้องรายนี้ไม่เห็นด้วยจึงไปฟ้องศาลปกครอง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์โดยในส่วนที่ผู้ร้องแจ้งว่าทองที่ใช้ทำกรอบพระดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้นั้น สคบ.ได้แจ้งให้ผู้ร้องแสดงเอกสารการตรวจสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง  ผู้บริโภคประจำจังหวัด๗๖ จังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑-๒) รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาครวมทั้งโครงการความร่วมมือระหว่าง สคบ.กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ รมต.สุวพันธุ์ฯ ได้กำชับให้ สคบ. ตรวจสอบการโฆษณาแฝงในสื่อทุกประเภท ว่าตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่ และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างเคร่งครัด

     

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจบริการเสริมความงามธุรกิจนำเที่ยว รถยนต์จำนวน ๑๓ เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน ๙เรื่อง(บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) ดังนี้

ด้านสินค้าและบริการ จำนวน ๑๓  เรื่อง

๑. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด(ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ BMW) (กรณีขอยกเลิกสัญญาจองและขอคืนเงิน)

๒. ดำเนินคดีแพ่งบริษัท เอส ยู วี ทราเวล จำกัด นายศุภโชค สุวรรณรงค์ และนายศุภวัฒน์ สุวรรณรงค์ ในฐานะกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ(บริษัทรับจัดทัวร์) (ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

๓. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท แต้งกิ้วฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด และ นายหริธนเดชว์ รักญาติ ในฐานะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ(บริษัทรับจัดทัวร์) (ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

 

หน้า 2/2

๔.  ดำเนินคดีแพ่งนางปณช แกล้วกล้า ผู้ประกอบชูการ์สวีท ทราเวล(บริษัทรับจัดทัวร์)

(ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

๕. ดำเนินคดีแพ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟ อันดามันทัวร์ นายณัฐวัฒน์แสงบุญศรีทองหุ้นส่วนผู้จัดการและนางสาวปภัสธร แซ่เจี่ยม หุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ (บริษัทรับจัดทัวร์)

(ของเงินที่ชำระไปแล้วคืนเนื่องจากบริษัทฯ เลิกกิจการ)

๖. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท  คิว  เอกซ์พีเรียนซ์ จำกัด (บริษัทรับจัดทัวร์)

(ของเงินที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา)

๗. ดำเนินคดีแพ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปนัสยา เนอร์สซิ่งโฮม และนายไพฑูรย์ เต็มนา หุ้นส่วน
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดปนัสยา เนอร์สซึ่งโฮม(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืน)

๘. ดำเนินคดีแพ่ง พ.ต.อ.น.พ.วิวัฒน์คติรัตน์  ผู้ประกอบการนายแพทย์ วิวัฒน์ คลินิกเวชกรรม

(กรณีได้รับความเสียหายจากการศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา)

๙. ดำเนินคดีแพ่ง นายธีรพล คุมเหตุและนางสาวสุนิสา บุญมา(ผู้ให้บริการเนอร์สซิ่งโฮม)

(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำล่วงหน้าคืน)

๑๐. ดำเนินคดีแพ่งบริษัทออโต้ เอ็กซ์เพรส ดอทเน็ท จำกัด(ผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)

(กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจาการใช้บริการ)

๑๑. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท มิสเตอร์ศกยะจำกัด (ผู้ให้บริการสปา)

(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนเนื่องจากไม่สามารถให้บริการผู้ร้องได้ตามสัญญา)

๑๒.      ดำเนินคดีแพ่ง นางสาวกัณฐิกา  กันธิยะ (ผู้ให้บริการรับจัดทัวร์)

(ของเงินที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา)

๑๓.      ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท รอยัลเอสเธติก กรุ๊ป จำกัด (ผู้ให้บริการเสริมความงาม)

(กรณียกเลิกสัญญาและขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ)

ดำเนินคดีด้านอสังหาริมทรัพย์  จำนวน  ๙  เรื่อง

๑. ดำเนินคดีแพ่งบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด(โครงการ ซี-สเปซ บางใหญ่)

(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)

๒. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด(โครงการ เจ ดับบลิว คอนโดแอดดอนเมือง)

(กรณีขอคืนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิฯ)

๓. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัทอาณาบุรี แอสเสท แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท อาณาบุรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ บ้านอาณาบุรี จ.อุดรธานี)

๔.        ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด(โครงการอาคารชุด เดอะ มาร์ค ราชเทวี)

(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)

๕. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท  เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (โครงการอาคารชุด เดอะดิโพลแมท สาทร)

(กรณีขอเงินที่ชำระไปแล้วคืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง)

๖. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เดอะเมจิก เรียลเอสเตท จำกัด (บริษัทก่อสร้างตกแต่งบ้าน)

(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืนเพราะก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและทิ้งงาน)

๗. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เบลลาจิโอ กรุ๊ป จำกัด(ขอเงินในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นคืน)

๘. ดำเนินคดีแพ่ง นางพรเพ็ญ  พิศาลผล(กรณีซ่อมแซมบ้านพักอาศัย)

๙. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท นิรันดร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ๑๙๙๔ จำกัด

(กรณีขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)