การเคหะแห่งชาติแถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน”

0
1454

41.การเคหะแห่งชาติแถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที

ครบรอบ 45 ปี กคช. พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 700,000 หน่วย ก้าวต่อไปดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์คือ“คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (Housing for All) โดยมีแผนขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยปี 61 ต่อเนื่องจากปี 60 ที่สำคัญ 9 เรื่อง

41.ดร.ธัชพล กาญจนกูล (2)

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางรวมทั้งสิ้น จำนวน 724,985 หน่วย ประกอบด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทร 278,602 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนฯ 158,834 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,108 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560)

41.โครงการลำลูกกาคลอง 2 (TOD)

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย”รวมทั้งขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และคุ้มค่าที่ผู้อยู่อาศัยภาคภูมิใจ ยุทธศาสตร์ที่ 2ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างศักยภาพในการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยุทธศาสตร์ที่ 5เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเป็นผู้ให้ มีใจเปิดกว้าง สร้างสุขลูกค้า ธรรมาโปร่งใส ใส่ใจในงาน รักการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจองค์กร

41.โครงการ ตะพง ระยะ 2

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579(Housing for All) รวมทั้งดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568) โดยมีแผนการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 ที่สำคัญ ได้แก่

41.อาคารแปลง G

1.โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกขั้นตอน  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) เพื่อจัดสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน 36 อาคาร รวม 20,292 หน่วย แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ระยะ ใช้เวลา 8 ปี พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสร้างอาคารพักอาศัยระยะที่ 1 แปลง G จำนวน 334 หน่วย เพื่อรองรับการโยกย้ายของผู้อยู่อาศัยเดิมในแฟลตที่ 18 – 22 มีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 55% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

41.โครงการบ้านเคหะประชารัฐ

2.โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2560 การเคหะแห่งชาติได้นำโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขาย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมาเปิดให้ประชาชนได้จับจอง ตั้งเป้าหมายขาย 10,470 หน่วยสามารถขายได้ 16,495 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายขาย 13,301 หน่วย ปัจจุบันขายได้ 4,650 หน่วย (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2561) ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติได้กำหนดจัดงานขายโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส รังสิต และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

41.โครงการ ตะพง ระยะ 2

3.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้ดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 606 หน่วย ขณะนี้มียอดซื้อโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลา 491 หน่วย และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดปัตตานี 89 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561) นอกจากนี้ จะดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) รวมทั้งสิ้น 2,004 หน่วย ภายในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งจะดำเนินการจัดสร้างโครงการบ้านข้าราชการ (บ้านหลวง) โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 192 หน่วย ภายในปี 2561

41.โครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า-1

4.โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติดำเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 34,394 หน่วย โดยมีหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จสะสมรวม 13,119 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มก่อสร้าง 39 โครงการ 6,755 หน่วย และจะดำเนินการขออนุมัติอีก 17 โครงการ 5,597 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

41. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โ

5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 ได้แก่ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 จำนวน 286 หน่วย ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจจอง 318 หน่วย ส่วนโครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระยะที่ 2 จำนวนประมาณ 3,000 หน่วยขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ในที่ดินของการเคหะแห่งชาติบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพฯ

41.โครงการบ้านประชารัฐ

6. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ 4,388 หน่วย หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561สำหรับปีงบประมาณ 2561 จะจัดทำโครงการอาคารเช่าอีก 6,948 หน่วยคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน 2561

41.ความคืบหน้าโครงการแปลง G

  1. โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง (Senior Complex) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเห็นชอบในการจัดทำโครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1 และ 2) จำนวน 360 หน่วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำโครงการ Senior Complex ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่คลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 360 หน่วย พื้นที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 360 หน่วย และพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8.โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556มี 5 โครงการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมร่มเกล้า โครงการเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการปทุมธานี (ลำลูกกา) และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการสมุทรปราการ (บางเสาธง)

9.โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่ในความดูแล 100 ชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนแล้วเสร็จ 137 ชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน จำนวน 100 ชุมชน 30,000 หน่วย

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะจัดกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การเคหะแห่งชาติ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอโนมา   แกรนด์ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองแสดงบทบาทของหน่วยงาน และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

“…การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง พร้อมขับเคลื่อนงานให้เป็น การเคหะแห่งชาติ 4.0 โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน…” ดร.ธัชพล กล่าวท้าย