การเคหะแห่งชาติหนุน บมจ.เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำกัด นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน หวังระดมทุน2 หมื่นล้านบาท จัดสร้างบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย” ภายในระยะเวลา 5 ปี

0
1454

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) และ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมกันลงนาม
ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) และนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

การลงนามในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ สนับสนุนให้บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีเป้าหมายระดมเงินทุนระยะที่ 1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ​ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์