การเคหะฯ ชู “ECO – VILLAGE” สร้าง “ชุมชนน่าอยู่”คู่เมืองภูเก็ต ยกทัพสื่อเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนฯ (เทพกระษัตรี) 

0
954
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปักธง – ยกทัพสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเมืองสู่ไข่มุกอันดามัน ประกาศความสำเร็จ “โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี)” ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของชาวเมืองภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน” หรือ ECO – VILLAGE พร้อมหนุนเสริมศักยภาพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 730,573 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ สำหรับเป้าหมายในปี 2561 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย พร้อมสร้างความเป็นธรรมในสังคม เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการพัฒนา      ที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ    ภาคธุรกิจการก่อสร้างตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 8,391 หน่วย แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ 1,887 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 5,148 หน่วย โครงการอาคารเช่า 2 โครงการ 86 หน่วย โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 853 หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ 417 หน่วย
ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) เป็น 1 ใน 15 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมในครั้งนี้ ตั้งอยู่บนถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จัดสร้างบนพื้นที่ 8.45 ไร่ ในรูปแบบ “อาคารพาณิชย์” จำนวน 66 หน่วย ในราคาเริ่มต้นที่ 3.79 – 3.97 ล้านบาท ขนาดความสูง 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น หน้ากว้าง 5 เมตร เนื้อที่ต่อหน่วย 20 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 200 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 ห้องอเนกประสงค์ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร สะดวกสบายกว้างขวางเหมาะเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง
ที่กำลังสร้างครอบครัว และยังสามารถตกแต่งปรับพื้นที่ให้สามารถรองรับการประกอบธุรกิจและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย ขณะเดียวกันที่ตั้งของโครงการห่างจากใจกลางเมืองภูเก็ตเพียง 16 กิโลเมตร รายล้อมด้วย
สถานที่สำคัญ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร โรงเรียนลิพอน โรงพยาบาลถลาง ห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะสนามบินนานาชาติภูเก็ต ที่ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที ก็สามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ตามเวลาแบบสบายๆ นับได้ว่าโครงการนี้เป็นทำเลทองแห่งการอยู่อาศัยและโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ จากการขยายตัวของ
เมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
นอกจากการตอบโจทย์ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองแล้ว โครงการแห่งนี้ยังใช้แนวคิดในการออกแบบ โดยใช้เกณฑ์ประเมิน “โครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน” หรือ ECO – VILLAGE เพื่อส่งเสริมการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ และสนับสนุนให้เกิดเป็น “ชุมชนสีเขียว” หรือ Green community ในขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น   โดยใช้แนวคิด “อารยสถาปัตย์” หรือ Universal Design มาผสมผสานในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางในชุมชน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สะดวกและปลอดภัย
จากแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ทำให้โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) มีประชาชนจับจองเป็นเจ้าของครบทั้งโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยส่งมอบอาคารให้กับลูกค้า นับเป็นการดำเนินงานที่สำเร็จตามเป้าประสงค์และความมุ่งมั่นของการเคหะแห่งชาติที่สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยในระดับคุณภาพ ตามแนวคิด “ที่อยู่อาศัยที่ดีกว่า” หรือ a better place to live นั่นเอง