การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

0
679

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ ดังนี้

1.การยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการตอบสนองต่อสถานการณ์ (Incident Response)

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับ ธปท. ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ด้าน Incident Responseโดยได้สร้างความรู้ด้านการวางนโยบายและการปฏิบัติในการรับมือผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อปลายเดือนสิงหาคม และจัดให้มีการทดสอบซักซ้อมการรับมือกับภัยไซเบอร์(Cyber drill exercise)เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการซักซ้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการในการตอบสนอง การตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยไซเบอร์ด้วย

  1. การยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

                       ในเดือนกันยายนนี้ธนาคารผู้ให้บริการพร้อมเพย์ และบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จะลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)” เพื่อยกระดับความปลอดภัยการใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ได้ในทุกช่องทาง ทั้งทางสาขาและทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีแผนต่อเนื่องในการพัฒนาความปลอดภัยของบริการทางการเงินอื่นที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล