กองทัพอากาศ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง จัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 

0
425

กองทัพอากาศ จัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศและเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสินค้ามาจำหน่าย ผลผลิตด้านการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน กล่าวว่า กองทัพอากาศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน โดยเฉพาะปัจจุบันภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยกองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง ด้วยการจัดทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะปีนี้พบว่าเกิดสภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตผลให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและทำแปลงทดลองในการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร รวมถึงได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าทั่วไปและการแปรรูป นับตั้งแต่โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนาเมื่อครั้งชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งพี่น้องชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวโดยตรงได้มากกว่า 140 ตันเลยทีเดียว

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศยังได้จัดงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” โดยการรวบรวมปราชญ์เกษตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับภาคเกษตรได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 งานที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้ใช้พื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) แห่งนี้เป็นที่จัดงาน และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้จัดโครงการ “กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” และจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562