กสิกรไทย แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนใหม่

0
1115

          

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน และ นายพัชร สมะลาภา เป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ปัจจุบันอายุ 57 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Rhode Island School of Design ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่นกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการบริหาร บจก.โตชิบา ไทยแลนด์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี

นายพัชร สมะลาภา ปัจจุบันอายุ 47 ปีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Science in Industrial Management จาก Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานที่บริษัท Deutsche Morgan Grenfell Securities (UK) บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดบริษัทเมอร์ริลลินซ์แอนด์โกอิงค์ประเทศออสเตรเลียและบริษัทเมอร์ริลลินซ์ประเทศไทยและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทยจำกัดจากนั้นเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2555 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทต่อมาเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ นับเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 11 ของธนาคารกสิกรไทย