กสิกรไทยแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

0
690


คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง นายจงรัก รัตนเพียร เป็น กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
นายจงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน) William Paterson University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา และคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst, CFA Institute เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จากนั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท รองกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและควบคุม ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

KBank appoints new President
The Board of Directors of KASIKORNBANK (KBank) announced the appointment of Mr. Chongrak Rattanapian as a Director and President, effective August 29, 2023.
Mr. Chongrak Rattanapian, 54, graduated with a bachelor’s degree (economics) from Thammasat University, a master’s degree (business administration-finance) from William Paterson University of New Jersey, U.S.A., and completed the Chartered Financial Analyst (CFA) program of the Chartered Financial Analyst Institute, U.S.A. He started his career at KBank’s Central Treasury Department in 2002 as First Vice President, and was later Senior Vice President of the same department. Mr. Chongrak’s other positions before his promotion to President include First Senior Vice President, Executive Vice President, and KAsset Executive Chairman. He was subsequently appointed Executive Vice President in charge of the Corporate Business Division, then Executive Vice President and Senior Executive Vice President of the Finance and Control Division.