กสิกรไทยรวมพลังจิตอาสาปันเวลาที่มี เพื่อสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน  กับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” 

0
160

คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี และจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” พนักงานสามารถลาไปทำความดี โดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 62 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 24,000 คน สะสมชั่วโมงความดีได้ 200,000 ชั่วโมง

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” ทั้งในและนอกเวลางาน เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 จากเป้าหมายเริ่มต้น 20,000 ชั่วโมง จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 4 กับเป้าหมายจำนวนชั่วโมงที่ท้าทายมากขึ้น ภายใต้โครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” คาดว่าสิ้นปี 2562 จะมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 24,000 คน สะสมชั่วโมงความดีร่วมกันปีนี้ให้ได้ 200,000 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนให้พนักงานชวน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จักร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สอดคล้องแนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน หรือ กรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร

ทั้งนี้ พนักงานธนาคารกสิกรไทย บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมมากกว่า 30,000 คน สามารถลางานไปทำจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา 1 วันต่อปี สามารถเลือกทำความดีเพื่อสารธารณประโยชน์ที่สนใจ ด้วยการใช้ความสามารถ ความรู้ แรงกาย แรงใจ ได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม  10 คนขึ้นไป ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มละ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อกลุ่มคนด้อยโอกาส และสามารถร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับชุมชนที่อยู่ในละแวกที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ได้เข้าใจความต้องการของชุมชน ในขณะเดียวกันทำให้เข้าใจปัญหา และหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ก KBank GREEN DNA เพื่ออัพเดทข่าวสารข้อมูลการทำความดีระหว่างกัน และร่วมกันเผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ อันเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี เพื่อความยั่งยืน และความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมจิตอาสาทำดี ทำได้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมถึง 41,000 คน ใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกันมากกว่า 230,000 ชั่วโมง