กสทช. ออกประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์  จัดโครงการ “กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน” 

0
987

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : Rights of Way) และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการ โทรคมนาคม โดยอยู่บนพื้นฐานการส่งเสริมการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีเส้นทางการจัดงานตามโครงการตามแนว รถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งกรุงเทพฯ คลองประปา – คลองบางเขน) ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร ถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่ง จ.นนทบุรี แยกปากเกร็ด – คลองประปา) ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร ถนนติวานนท์ (ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี – แยกปากเกร็ด) ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร เพื่อทัศนียภาพที่งดงาม สำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัย สร้างระบบโทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้น

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการกิจกรรม ซึ่งระบบสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอาจขัดข้อง จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ เข้าใจมากขึ้น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตนนทบุรี ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงาน และจะมีการเดินประชาสัมพันธ์และ แจกแผ่นผับบริเวณรอบพื้นที่การจัดงาน ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสร้างการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อประชาชนโดยรอบ