กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ มศว. จัดโครงการ ‘ชาวอโศกร่วมใจ’

0
1503

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ ร่วมด้วย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิเกียรตินาคิน และ ผศ. ดร. ภานุวัฒน์ จ้อยกลัด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลในการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของบริเวณถนนอโศกมนตรีภายใต้โครงการชาวอโศกร่วมใจ เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ โครงการชาวอโศกร่วมใจจัดโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มูลนิธิเกียรตินาคิน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วยภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบทางเท้าให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งพัฒนาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะอาดสะดวก ร่มรื่น และป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดในการนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานร่วมของกลุ่มภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือพัฒนาถนนภายในเขตกรุงเทพมหานครส่วนอื่นๆ ต่อไป