กรุงไทยมอบเงินบริจาคโครงการ “กรุงไทย x เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย”

0
530

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย และ นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ กรุงไทย x เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 5,555,000 บาท ให้แก่ “เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมี พญ.นาฏ ฟองสมุทร ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม และ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการเติมเต็มกำลังใจ และต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ได้ใช้เวลาในระยะสุดท้ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักและผู้ใกล้ชิดภายในครอบครัว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยและให้ความสำคัญกับการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม