กรุงไทยนำทีมชนะเลิศ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

0
368

1 (87)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้า สีขาว” ประจำปี พ.ศ. 2559 และประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่คณาจารย์ นักเรียน และชุมชน ทีมจิกกะลาโมเดล โรงเรียนกันทรารมณ์ และทีมปอดบำบัด โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนกันทรารมณ์ และโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

ทีม “จิกกะลาโมเดล” จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดทำโครงงาน “จิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวีพอเพียง” โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ทำให้ชุมชนบ้านจิกกะลา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ขยายความรู้สู่ชุมชนอื่น เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน

ทีม “ปอดบำบัด” จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดทำโครงงาน “ผักตบชวาบำบัด สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยร่วมมือกับคนในชุมชนสร้างบล็อกที่ใช้ในการจัดระบบผักตบชวาในแหล่งน้ำ รากของผักตบชวาจะช่วยกรองสารเคมีและโลหะหนักที่ลอยมากับน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้น และให้ความรู้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน ถ่าน และปุ๋ย และร่วมกับคนในชุมชน ตั้งกลุ่มผักตบชวาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงงานและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

นอกจากการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังได้สนับสนุนโครงการ National e-Payment ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดยได้ดำเนินการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.6 ล้านใบ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้สามารถเข้าถึงการชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเครื่อง EDC ให้แก่ร้านธงฟ้ามากกว่า 20,000 แห่ง เพื่อรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทุกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการเงิน ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินและการออม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำ Application เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางการเงิน อันจะส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ