กรุงศรีมอบ 73 ทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 73 ปี

0
1127

 นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 73 ปี แห่งการก่อตั้งธนาคาร แก่เยาวชนจากโรงเรียน สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง จำนวน 73 ทุน สะท้อนถึงพันธกิจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเจตนารมณ์ของธนาคารในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน