กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. โดยกลไก ITAP หนุนสหกรณ์นิคมท่าแซะ

0
1367

ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) – ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ติดตาม และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม “สหกรณ์นิคมท่าแซะ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2560-2561 จำนวนรวม 4 โครงการ โดยมี ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ ให้การต้อนรับ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่ากระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบาย “วิทย์เสริมแกร่ง”นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนบูรณาการผู้ประกอบการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก สำหรับการเยี่ยมชมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จังหวัดชุมพร นี้ สวทช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ได้นำ วทน. มาปรับปรุงออกแบบเครื่องจักร และซอฟต์แวร์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมพัฒนาเทคนิคให้กับห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาของกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มลดการสูญเสียและเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ฯ และเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน สร้างความมั่นคั่งอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่พบจริงในการผลิต โดย ITAP ทำหน้าที่เสมือนเป็นฝ่ายวิจัยพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ SME มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกลไกการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของ SME ที่ผ่านมา ITAP ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และตรงกับโจทย์ความต้องการของ SME แต่ละราย ไม่น้อยกว่า 1,300 ราย และสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้ SME เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาแล้ว มากกว่า 6,000 โครงการ

     

สำหรับสหกรณ์นิคมท่าแซะมีปัญหาด้านการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดกระบวนการ ทำให้เกิดการสูญเสีย และการผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ โดยเฉพาะขั้นตอนการกระเทาะเมล็ดปาล์ม ที่ต้องสูญเสียเมล็ดปาล์มเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งในกระบวนการกรองแยกน้ำมันปาล์มดิบจะมีกากตะกอนติดไปกับน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพมากเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพลดลง ในขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ยังเผชิญปัญหากับข้อจำกัดเรื่องการกดราคา และการตัดราคาสินค้า เนื่องจากการควบคุมคุณภาพและห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไม่ถูกต้อง โดยความช่วยเหลือจาก ITAP สวทช. คือ จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสกัดเมล็ดในปาล์ม ออกแบบวางผังและปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการแยกเส้นใยและกะเทาะเมล็ดปาล์ม ช่วยในการกรองแยกน้ำมัน และลดปริมาณกากตะกอนในน้ำเสีย รวมถึงได้ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัด และพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2561

     

     

นายสรายุธ สุวรรณพหู ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมท่าแซะ กล่าวว่า สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยสหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 90% ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมมือกันส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันจำหน่ายให้กับสหกรณ์ สร้างอำนาจในการต่อรองด้านการตลาด และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จากการจัดการสวนปาล์ม การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งสหกรณ์ฯ มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของปาล์มน้ำมัน ทำให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี พึ่งพาตนเองได้ และมีสันติสุข