กรมเจรจาฯ จับมือ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือจัดสัมมนา “ก้าวสู่เขตการค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล”

0
511

DTN22-241160_1301

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง ”ก้าวสู่เขตการค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล” ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเน้นการใช้ประโยชน์ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และกรอบอาเซียนให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจที่สนใจ

นางอรมน ให้ข้อมูลว่า การอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นเรื่องที่ WTO ให้ความสนใจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศต่างๆมีการจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) กันมาก ซึ่งส่งผลให้ประเทศที่ทำ FTA ทยอยลดเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกัน แต่ที่ผ่านมาแม้ภาษีศุลกากรจะลดลงแล้ว แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคทางการค้าเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การดำเนินพิธีการศุลกากรที่ล่าช้า กฎระเบียบการนำเข้าส่งออกที่ซับซ้อน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) รวมถึงไทยตระหนักถึงปัญหาและได้ร่วมกันจัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation: TFA) ภายใต้ WTO ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้สมาชิก WTO เผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบทางการค้า เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการแสดงความเห็น สร้างวินัยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการทางศุลกากร ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในพิธีการนำเข้า/ส่งออก และผ่านแดน มีมาตรการส่งเสริมความรวดเร็วในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กรมศุลกากร ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยได้ตกลงไว้ โดยมีมาตรการที่พร้อมดำเนินการทันที เช่น การวินิจฉัยล่วงหน้า การจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความเห็น เป็นต้น ขณะที่บางเรื่อง เช่น กระบวนการทดสอบ ที่จะเปิดโอกาสให้มีการขอทดสอบครั้งที่สอง โดยไทยมีระยะเวลาในการปรับตัวประมาณ 7 ปี การจัดทำระบบตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไทยจะมีระยะเวลาปรับตัว 2 ปี เป็นต้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่องการก้าวสู่เขตการค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการในเรื่องการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆของไทย เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวดทางการค้าตามมาตรฐานที่ WTO กำหนด โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมศุลกากรร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องพิธีการศุลกากรที่จะต้องดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงมีผู้แทนจากสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มาร่วมแบ่งปันมุมมองของภาคเอกชนถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่ช่วยให้เกิดความโปร่งใส การมีกติกาที่ชัดเจน ทำให้เกิดความแน่นอนในการทำธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https//googl/Dd3sDP