กคช. 46 ปี โชว์ความสำเร็จ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”

0
943

“การเคหะแห่งชาติ” ถือเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปี ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมิได้เพียงแค่สร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ภารกิจด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของการเคหะแห่งชาติก็ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด กว่า 16 ปีที่โครงการนี้ได้รับการคัดค้านจากผู้อยู่อาศัยบางส่วนในโครงการเคหะชุมชนดินแดง แต่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้ในรัฐบาลปัจจุบัน ด้วยการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกขั้นตอน จนสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18 – 22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 – 22 เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562

“ชุมชนดินแดงไม่ได้เป็นเพียงบ้านหลังแรกของใครหลายคน แต่ยังเป็นชุมชนที่ให้บรรยากาศความเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายครอบครัวอยู่รวมกัน แม้ในอนาคตข้างหน้าชุมชนดินแดงจะถูกพัฒนาให้เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แต่ความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนจะยังคงอยู่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบชุมชนฟื้นฟูเมืองที่เข้มแข็งและน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ดร.ธัชพล กล่าวท้าย