กคช. ได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานแบบก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ

0
2176

การเคหะแห่งชาติได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code)หรือ BEC Awards 2018 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2, 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ส่งแบบก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2, 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม เข้าพิจารณาการรับมอบฉลากรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Awards 2018) โดยมีแนวคิดการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารประกอบด้วย การออกแบบที่ช่วยกันความร้อนจากผิวผนังอาคารโดยใช้แผงกันแดด การออกแบบอาคารให้แสงธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ตรงโถงทางเดินในอาคารและการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระบบระบายอากาศที่ใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างในอาคารและการออกแบบระบบการให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยใช้หลอดประเภท LEDที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และในการออกแบบจะเลือกค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานซึ่งแบบก่อสร้างอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งรางวัลแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่การเป็น Dindaeng Smart Community  อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้การรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและการกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC)โดยในปี 2562 กระทรวงพลังงานจะประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน(Building Energy Code: BEC) สำหรับอาคารใหม่และอาคารดัดแปลงเฉพาะเนื้อที่ขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งต้องออกแบบอาคารให้ได้มาตรฐาน BEC จึงได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารได้ ซึ่งขณะนี้กฎหมายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะผ่านการพิจารณาเร็วๆนี้