กคช.ให้ความสำคัญกับการบริหารพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานประกาศผลการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562

0
1606

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เดินหน้าโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “โครงการพี่เลี้ยง” เตรียมประกาศผลการประกวดในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติไม่เพียงแค่พัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ยังได้ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา กคช.ได้รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในชุมชนของตน จนเกิดการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงยังได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นของกคช.ขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 9 ปี โดยในปี 2562 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โครงการพี่เลี้ยง” ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลในปีก่อนๆ จำนวน 8 ชุมชน มาเป็นชุมชนพี่เลี้ยงให้กับชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลในพื้นที่ใกล้เคียง (ชุมชนน้อง) จำนวน 8 ชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและดูแลชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกายแนวความรู้ใหม่ๆ จนต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เกิดการสำนึกรักในชุมชนของตนเอง สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาคารแนวสูง 4 รางวัล และรางวัลประเภทอาคารแนวราบ 4 รางวัล โดยชุมชนน้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ส่วนชุมชนพี่เลี้ยงจะได้เงินรับรางวัล จำนวน 15,000 บาท