กคช.เผยผลกำไรสุทธิปี 2561 สูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้พร้อมเดินหน้าองค์กรสู่ความโปร่งใส

0
1474

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 45 ปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมีผลการดำเนินงานที่ดีจนทำให้มีผลกำไรสุทธิเบื้องต้น 1,713 ล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปีอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานต่างๆ เช่น การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดรายได้จากการบริหารค่าน้ำประปา การส่งมอบอาคารและสาธารณูปโภคได้ตามเป้าหมาย และรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเป็นต้น

ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติยังได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในปี 2561 มีค่าน้ำหนักสูงกว่าปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคหะแห่งชาติมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใสมากขึ้นตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานซึ่งในปี 2562 การเคหะแห่งชาติมีนโยบาย No Gift Policy “ไม่รับ ไม่ให้ สุจริต โปร่งใส พอเพียง” โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติงดรับของขวัญต่างๆ อันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย