“กคช. เปิดให้เอกชนขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายโครงการที่อยู่อาศัย”

0
1386

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างบริหารการตลาดและการขาย เพื่อเร่งขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก. มีสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ไม่จำกัดจำนวนหน่วยที่สามารถรับบริหารการตลาดและขาย รวมถึงจำนวนโครงการหรือสัญญาที่รับบริหารการตลาดและขายไม่เกิน 10 โครงการ และมีคุณสมบัติของผู้จดทะเบียน ได้แก่ ทุนจดทะเบียนชำระเต็มขั้นต่ำ 3,000,000 บาท เครดิตธนาคารขั้นต่ำหรือวางเงินสดไว้กับการเคหะแห่งชาติ 3,000,000 บาท ผลงานขายที่อยู่อาศัยรวมทุกสัญญาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 500 หน่วย

สำหรับประเภท ข. มีสิทธิประโยชน์ ได้แก่ สามารถรับบริหารการตลาดและขายไม่เกิน 1,000 หน่วย จำนวนโครงการหรือสัญญาที่รับบริหารการตลาดและขายไม่เกิน 5 โครงการ คุณสมบัติของผู้จดทะเบียน ได้แก่ ทุนจดทะเบียนชำระเต็มขั้นต่ำ 2,000,000 บาท เครดิตธนาคารขั้นต่ำหรือวางเงินสดไว้กับการเคหะแห่งชาติ 2,000,000 บาท ผลงานขายที่อยู่อาศัยรวมทุกสัญญาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 300 หน่วย ส่วนประเภท ค. มีสิทธิประโยชน์ ได้แก่ สามารถรับบริหารการตลาดและขายไม่เกิน 500 หน่วย จำนวนโครงการหรือสัญญาที่รับบริหารการตลาดและขายไม่เกิน 5 โครงการ คุณสมบัติของผู้จดทะเบียน ได้แก่ ทุนจดทะเบียนชำระเต็มขั้นต่ำ 1,000,000 บาท เครดิตธนาคารขั้นต่ำหรือวางเงินสดไว้กับการเคหะแห่งชาติ 1,000,000 บาท ผลงานขายที่อยู่อาศัยรวมทุกสัญญาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 100 หน่วย

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ แบบคำร้องขอจดทะเบียน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี ต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของราชการโดยมีทุนจดทะเบียนตามประเภทที่ขอจดทะเบียน สำเนาหนังสือรับรองผลงานขายที่อยู่อาศัยรวมในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมานับถึงวันยื่นคำร้องขอจดทะเบียน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองการให้สินเชื่อธนาคาร (เครดิตธนาคาร) แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

สอบถามข้อมูลและติดต่อขอซื้อคำร้องขอจดทะเบียนในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองวิจัยและวางแผนการตลาด ฝ่ายการตลาดและขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6386 ในวันและเวลาทำการ