กคช.เปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)โชว์ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

0
266

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)ของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ให้การต้อนรับณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยมากว่า 45 ปี ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งยังได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในหลายรูปแบบ ทั้งยังมีจุดเด่นและจุดแข็งของแต่ละชุมชนที่ต่างกันออกไป โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งตั้งอยู่บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่รวม 34.9 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น 40 อาคาร จำนวน 1,756 หน่วย แบ่งเป็นห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร จำนวน 160 หน่วย และห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 1,596 หน่วย พร้อมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน รวมทั้งยังมีอาคารศูนย์ชุมชน ลานค้าตลาด สนามเด็กเล่น สนามเปตอง และสนามฟุตบอลอีกด้วย ซึ่งได้มีการจดทะเบียนมอบโอนสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ดูแลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 5,000 คน

โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ นำชุมชนสู่ความเจริญ” แบ่งการขับเคลื่อนชุมชนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมมีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น รวมถึงร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้า พื้นที่ส่วนรวม และร่วมกันบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง และยังมีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำเป็นอย่างดี รวมทั้งยังเน้นการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่เป็นระบบ มีจุดทิ้งขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งยังได้รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรีตลอดจนจัดทำ “โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้อยู่อาศัยได้ร่วมพัฒนาชุมชน โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยและผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม    ด้านสังคมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีอาทิ งานวันเด็ก งานวันสงกรานต์ งานวันแม่แห่งชาติ และการจัดทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงกิจกรรมด้านความปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน อาทิ กิจกรรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน และการจัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เป็นต้น

ด้านการบริหารจัดการชุมชน ได้มีการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ – รายจ่ายด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงกำหนดแผนบริหารจัดการชุมชนที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและการหาภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน ตลอดจนมีการขับเคลื่อนผ่านโครงการHealthy Condo Modelที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยและภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะและการป้องกันควบคุมโรคที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพที่เป็นจิตอาสาในชุมชนนอกนี้จากนี้ยังบริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ด้านมาตรฐาน – คุณภาพของชุมชน และรางวัลความภูมิใจของชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ได้รับรางวัลรับรองความเข้มแข็งของชุมชนมากมาย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาคารแนวสูงจากโครงการประกวด “ชุมชนสดใสจิตใจงดงาม” ประจำปี 2554 รวมถึงยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2561 ของการประกวดอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “แชมป์ ชน แชมป์” จากการเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การสหประชาชาติที่สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561(World Habitat Day 2018) “สร้างไทยไปด้วยกัน: สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) เนื่องจากชุมชนมีความสะอาด สามารถจัดการขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งชุมชน รวมทั้งยังได้รับรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเป็นการรับรองถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติจะผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบต่อไป