กคช. เปิดรับสมัครผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช.

0
420

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางด้านนายหน้าการขายทรัพย์สินการบริหารการตลาดและขาย เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับจ้างบริหารการตลาดขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในขอบเขตความรับผิดชอบทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี พิจารณาจากจำนวนหน่วยตามประเภททะเบียนที่รับจ้างบริหารการตลาดและขาย ดังนี้ ประเภท ก จำนวน 1,1001 หน่วยขึ้นไป กำหนดการทำสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี (24 เดือน) ประเภท ข จำนวน 501 – 1,000 หน่วย กำหนดทำสัญญาจ้างคราวละ 1.5 ปี (18 เดือน) และประเภท ค จำนวนไม่เกิน 50 หน่วย กำหนดทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งการเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา หรือต่อสัญญาโดยให้มีการประเมินผลงานของผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายทุก 3 เดือน การพิจารณาผลงานของผู้รับจ้างบริหารการตลาดและขายจะพิจารณาจากจำนวนหน่วยที่ขายได้เป็นสำคัญ

ด้านอัตราค่าตอบแทนบริหารการตลาดและขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติกำหนดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของราคาขายต่อหน่วยแปลงมาตรฐานตามประกาศของการเคหะแห่งชาติ และการเคหะแห่งชาติจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างฯ ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าตอบแทนที่ได้รับภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างฯ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอซื้อคำร้องขอจดทะเบียนในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองวิจัยและวางแผนการตลาด ฝ่ายการตลาดและขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6386 ในวันและเวลาทำการ