กคช. เตรียมจัดกิจกรรม NHA GIS DAY 2018 : Smart Cities Powered by GIS

0
1681

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญ โดยมี นายดุลมลชัย  วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรม NHA GIS DAY 2018 : Smart Cities Powered by GIS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

นายดุลมลชัย  วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึง“การจัดกิจกรรม NHA GIS Day 2018 : Smart Cities Powered by GIS ว่า การเคหะแห่งชาติได้นำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมืองในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างการเชื่อมโยงในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังต้องการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์งานด้าน GIS ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม NHA GIS Day 2018 : Smart Cities Powered by GISซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นี้พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและภาคเอกชนและการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ GIS for Smart Community : โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ, Geo Intelligent Platform for Smart Citiesโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA, GIS for SmartCitiesโดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ GIS for SmartMobilityโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ หรือ Smart Cities Research Center (SCRC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง