กคช.เดินหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ และปริมณฑลย่านลำลูกกา คลอง 2

0
1778

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ลำลูกกา คลอง 2) จำนวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.376 ล้านบาท โดยการเคหะแห่งชาติพร้อมเดินหน้าสานต่อทันที คาดว่าจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 3,300 คน เข้าถึงที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน พ.ศ.2558 – 2572 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย เสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ตลอดจนเป็นการลงทุนภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการฟื้นฟูภาคธุรกิจการก่อสร้างตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) จำนวน 820 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.376 ล้านบาท โดยให้การเคหะแห่งชาติสามารถดำเนินโครงการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) จะจัดสร้างบนพื้นที่ประมาณ 41.66 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเสมาฟ้าคราม (ลำลูกกาซอย 11) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) รูปแบบ  การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย อาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 616 หน่วย ขนาดพื้นที่ห้อง 27 ตารางเมตร มีลิฟต์โดยสาร ราคาขายเริ่มต้นประมาณ 868,000 บาท ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น จำนวน 34 หน่วย ขนาดที่ดินประมาณ 20 และ 28 ตารางวา ราคาขายเริ่มต้นประมาณ 3,280,000 – 3,530,000 บาท และบ้านแฝดเชิงอิสระ 2 ชั้น จำนวน 170 หน่วย ขนาดที่ดินประมาณ 35 ตารางวา ราคาขายเริ่มต้นประมาณ 3,500,000 บาท โดยการเคหะแห่งชาติจะพัฒนาโครงการดังกล่าวในลักษณะผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในโครงการ (Mixed Use) รวมถึงออกแบบชุมชนให้มีองค์ประกอบการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ โดยโครงการจะตั้งอยู่ใกล้แหล่งงานและสถานที่พักผ่อน สำหรับการวางผังตัวอาคารทุกหลังจะหันแนวทิศเหนือ – ใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับแดดโดยตรงและลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารตามแนวทางการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) อีกทั้งยังเปิดที่ว่างโดยรอบอาคารทุกหลังให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

    

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลอง 2) ดร.ธัชพล กล่าวว่า จะทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางจำนวน 820 ครัวเรือน ประมาณ 3,300 คน มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้ภาคก่อสร้างการอุตสาหกรรมและเกิดการลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งมีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่