กคช. เดินหน้าจัดงาน “Smile Day” เสริมความรู้ด้านการเงินให้กับลูกบ้านในจังหวัดสงขลา

0
1320

การเคหะแห่งชาติ จัดงาน “Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างความรู้ทางการเงิน เสริมวินัยทางการออม พร้อมทั้งพบปะลูกบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นอกจากการเคหะแห่งชาติจะพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งงาน Smile Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่การเคหะแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ทางด้านการเงิน เรียนรู้หลักการออมเงิน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัยทางการเงินให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดงานใน 2 พื้นที่ โดยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจะจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรมาร่วมออกบูธนิทรรศการ ให้ความรู้คำปรึกษาด้านการเงิน พร้อมแนะนำขั้นตอนการทำเอกสารด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้ร่วมงาน อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณชยุต ปริญญาธนกุล กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และคุณรสสุคนธ์ กองเกตุ หรือ ครูเงาะ ที่มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ สร้างวินัยในการออม (เงิน)” # ออมวันนี้ ชีวิตดี๊ดีในวันหน้า และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมายที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้พร้อมความบันเทิงให้กับชาวชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ ดร.ธัชพล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางการเงินแล้วก็จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี จนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาและที่จัดสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,807 หน่วย ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนสงขลา (หมีฮิว) 1,492 หน่วย โครงการเคหะชุมชนสงขลา (หาดใหญ่ – ลพบุรีราเมศร์) ส่วนที่ 1 จำนวน 394 หน่วย โครงการเคหะชุมชนสงขลา (หาดใหญ่ – ลพบุรีราเมศร์) ส่วนที่ 2 จำนวน 396 หน่วย และโครงการเคหะชุมชนสงขลา (หาดใหญ่ – ลพบุรีราเมศร์) ส่วนที่ 3 จำนวน 352 หน่วย โครงการสงขลา (หาดใหญ่ – น้ำน้อย) ส่วนที่ 1 จำนวน 200 หน่วย โครงการสงขลา (หาดใหญ่ – น้ำน้อย) ส่วนที่ 2 จำนวน 164 หน่วย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จำนวน 318 หน่วย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา จำนวน 173 หน่วย ทั้งนี้ ผู้สนใจโครงการของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 และสำนักงานเคหะชุมชนสงขลา โทร. 074 255 050