กคช. ส่งมอบกำแพงวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ (น้อยวังสะแกง) จ.ลำพูน

0
542

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบรั้ววัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ (น้อยวังสะแกง) โดยมี พระอธิการสิขร จิตฺตสํวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ (น้อยวังสะแกง) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานก่อสร้างรั้วกำแพงอิฐบล็อก ความยาว 800 เมตร ภายใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา