กคช.ส่งทีมมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 

0
1116

การเคหะแห่งชาติเผยแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเตรียมข้อมูลการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแฟลต 9-17, 23-32 และ 63-64 รวม 21 อาคาร จำนวน 1,079 หน่วย) พร้อมชวนผู้อยู่อาศัยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน โดยมีกำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 นับเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด และถือเป็นความสำเร็จของการเคหะแห่งชาติในเรื่องการชวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ทุกขั้นตอน สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติยังคงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเตรียมข้อมูลการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ หรือ “ทีมมวลชน” ลงพื้นที่พบปะผู้อยู่อาศัยด้วยวิธีการเคาะประตู (Knock Door) และพูดคุยเป็นรายห้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการฯ พร้อมยืนยัน (update) ข้อมูลการอยู่อาศัยตามข้อมูลการสำรวจเดิมเมื่อปี 2559 เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน และนำมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบเขตดินแดง เขตปทุมวัน คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ เครือข่ายผู้นำตามธรรมชาติร่วมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัย ทั้งยังช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อีกด้วย

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A 1 อยู่ฝั่งบริเวณถนนจตุรทิศ เป็นอาคารสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องพักอาศัย ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 635 หน่วย แบ่งออกเป็น ชั้นที่ 1 สำนักงานดูแลชุมชน ส่วนบริการชุมชน และพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้นที่ 2 – 4 จัดเป็นบริเวณพื้นที่จอดรถ ชั้นที่ 5 จัดให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์และพื้นที่สวน สำหรับชั้นที่ 6 – 32 เป็นห้องพักอาศัย และอาคาร D1 อยู่ฝั่งบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารสูง 35 ชั้นจำนวน 1 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 612 หน่วย แบ่งออกเป็น ชั้นที่ 1 สำนักงานดูแลชุมชน ส่วนบริการชุมชน และพื้นที่อเนกประสงค์ ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่จอดรถ ชั้นที่ 3 – 6 เป็นห้องพักอาศัยและพื้นที่จอดรถ ชั้นที่ 7 เป็นห้องพักอาศัยและบริเวณสวน และชั้นที่ 8 – 35 เป็นห้องพักอาศัย