กคช.สืบสาน “ร้อยใจรักษ์ ปีใหม่ไทย”

0
1024
              
          
     
          
          
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยใจรักษ์ ปีใหม่ไทย” ภายใต้แนวคิด “ใส่ชุดไทย…เที่ยวงานวัด” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติมีจิตสำนึกรักษ์ในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูรู้คุณ ตลอดจนเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ
     ทั้งนี้ งานร้อยใจรักษ์ ปีใหม่ไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ที่ได้ร่วมกันนำอาหารว่างของไทยมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยอีกด้วย