กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ”

0
1660

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก โดย นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำทีมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมทั้งเรียนรู้และศึกษาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ภูกระเหรี่ยง และอบรมฝึกอาชีพที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” เพื่อศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชในจังหวัดนครนายก โดยนำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล จัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นา และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน พร้อมทั้งเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชมการเกษตรแบบผสมผสานที่ภูกะเหรี่ยง ตลอดจนทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ การทำแชมพูสมุนไพร การพอกหน้าพอกตัวล้างสารพิษ เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้เสริมและเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย