กคช. ร่วมกับ พม. มอบความสุขให้เด็กไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

0
419

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมอบของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ รวมถึงการเคหะแห่งชาติ ได้สนองนโยบายของรัฐบาล ส่งมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ซึ่งเน้นแนวคิด 3 เรื่อง คือ 1. พลเมืองเด็กดี 2. เด็กยุคดิจิตอล และ 3. เด็กรักสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติ พร้อมส่งเสริมให้เด็กได้เห็นความสำคัญของการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมตามวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็กภายในงาน โดยมีเด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย รวมถึงยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ (KID THINK) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โซนกิจกรรมจากภาคเอกชนและองค์กรเครือข่าย โซนกิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KID) โซนกิจกรรมบนเวที (KID STAGE) และโซนอาหารและเครื่องดื่ม บริการฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครอง