กคช. ร่วมกับ จุฬาฯ และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) MOU พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน

0
1878

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง“การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการ​เคหะแห่งชาติ”

โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมี นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม​     ชั้น 3​อาคาร 5 สำนักงานใหญ่            การเคหะแห่งชาตินายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาที่อยู่อาศัยมากว่า 47 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในทุกมิติ โดยในปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของการเคหะแห่งชาติในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาวะ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ​

ตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development goals, SDGs) ของประชาคมโลก และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่เน้นการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมและยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ให้ทั่วถึง ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงเชิญชวนผู้อยู่อาศัยให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ส่วนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการให้องค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน และด้านบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงต่อไป