กคช.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1

0
314

การเคหะแห่งชาติรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก” ในโครงการ บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม พร้อมเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ จึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นตัวการสำคัญของการก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาขยะและถุงพลาสติก ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข การเคหะแห่งชาติจึงดำเนินโครงการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกอีกทางหนึ่ง และในปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ที่มีความพร้อมให้เป็นต้นแบบด้านการลดใช้ถุงพลาสติกใน 5 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 โครงการเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1

ทั้งนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ 1 เป็นพื้นที่ติดตามกระบวนการโครงการบริหารจัดการขยะจัดทำแผนการขับเคลื่อนในกิจกรรมบริหารจัดการขยะและลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 3R คือ ลดปริมาณการใช้ (Reduce) ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีการจัดกิจกรรมตามแผนจำนวน 5 กิจกรรม คือ 1. โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM Floor Five 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ 3. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือน 4. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในครัวเรือน และ 5. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินงานและผลที่ได้ทางประธานกลุ่มเยาวชนรักบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จะเป็นผู้นำเสนอในลำดับต่อไป สำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน คือ รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้าน / ชุมชนสะอาด ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)

โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 243 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 836 หน่วย มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,500 คน ส่งมอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 โดยการเคหะแห่งชาติได้มอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงได้บำรุงรักษาและพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553