กคช. ย้ำ ! การย้ายเข้าดินแดงระยะที่ 1 เป็นไปตามแผน พร้อมยื่นขอ ครม. จับสลากเพิ่มเติมเข้าอยู่อาศัยเต็มโครงการ

0
1380

นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา การเคหะแห่งชาติได้ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมในแฟลตที่ 18 – 22 ย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าพักอาศัยในอาคารใหม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติยังคงได้รับการตอบรับจากผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีที่ได้มอบโอกาสให้ได้อยู่อาศัยในอาคารใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง และมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยกว่าเดิม

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 18 – 22 ได้ย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ครบตามจำนวนผู้อยู่อาศัย 238 ครอบครัวแล้ว และสำหรับห้องว่างในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 การเคหะแห่งชาติได้ขออนุมัติเห็นชอบในหลักการให้นำผู้อยู่อาศัยที่จะเข้าอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการฯ และมีผู้ยื่นความประสงค์ในการเข้าอยู่อาศัยมากกว่าจำนวนห้องว่าง การเคหะแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ได้สิทธิด้วยการจับสลากเพื่อเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับอาคารเก่าแฟลตที่ 18 – 22 ขณะนี้ได้ทำการปิดอาคารเพื่อป้องกันการบุกรุกที่จะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคารจากกรมธนารักษ์และสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อทำการรื้อถอนเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ต่อไป